વરાઇટી સ્ટોર

Electronics and Home Appliance Stores
 09435500626
સ્ટેશન રોડ, કરીમ નગર, કરીમગંજ - 505001
નિયર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંડિયા

Services

Products: કિચેન એપ્લિયંક
Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
cash, credit card
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, સીલિંગ ફેન, ચિમ્નીસ, કોફી મેકર, કુકટોપ, ડિઝ્ની ફેન, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ફ્રેશ એયર ફેન્સ, હેંડ બ્લેંડર્સ એંડ હેંડ મિક્સર્સ, ઇંડક્શન કૂકર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નર્દી હોબ્સ, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, પેડેસ્ટલ ફેન, પ્રેશર કૂકર, રૂમ કૂલર્સ, રૂમ હીટર, ટેબલ ફેન, ટોસ્ટર્સ પોપ અપ એંડ સેંડવિચ, વાલ ફેન, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Glen: બિલ્ટ ઇન હોબ્સ, બિલ્ટ ઇન અવન, ચિમ્ની, કુકટોપ, ડ્રાઈ આયરન, ગ્રીલ્લેર, ઇંડક્શન કૂકર, કેટ્લ, સેંડવિચ મેકર, સ્ટીમ કૂકર, સ્ટીમ આયરન, ટોસ્ટર

Write Review