એમ3 મ્યૂઝિક એમ.પી.3 મુવીસ

Electronics and Home Appliance Stores
 03324621131
મેટ્રોપોલિસ મોલ, 35 & 36, હીલઁદ પાર્ક, - 700094, West Bengal
ઇન મેટ્રોપોલિસ મોલ

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
G Hanz: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ
Sansui: સી.ડી. સીરીસ
Accessories & Parts: નો
Onida: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Geepas: એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર, રેડિઓ
Panasonic: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. રેડિઓ કેસેટ , ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, આઈ.સી. એંડ કેસેટ , મિની હાઇ-ફી સિસટમ, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Onkyo: સી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર
JBL: ડી.વી.ડી./સી.ડી./મિડિયા પ્લેઅર્સ, આઈપોડ એંડ , સ્પીકર્સ
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ
Philips: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, કેસેટ પ્લેઅર, સી.ડી. પ્લેઅર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર, રેડિઓ
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, મ્યૂઝિક સિસટમ
NEC: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, એમ.પી.3 પ્લેઅર, પોર્ટેબલ ડી.વી.ડી. પ્લેઅર

Write Review