મહારાજા

Restaurant
 02228507878, 02228517878
અમર ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ઇસ્ટેટ, અંધેરી કુર્લા રોડ, સાકી નાકા, અંધેરી ઈસ્ટ, - - 400072, Maharashtra
નિયર લઠિયા રબર કોમ્પંડ

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: નો
Home Delivery Radius: 1 કે.એમ.
Home Delivery: યેસ
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Valet Parking: યેસ
Alcohol: યેસ
Home Delivery Call: 28507878
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
AC,Non AC: એ.સી.
Cuisine: ચાઇનિજ , ઇન્ડિયન , મલ્ટી-કૂસિન , પંજેબિ

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.