શ્રિયા ટેક્નોલજી Owner Verified Listing

Security Systems & Devices Dealers
Our Business is Protecting Your Asset
 09768772368
અધર્વદી કલ્યાન વેસ્ટ, કલ્યાન-વેસ્ટ, થાણે - 400301, Maharashtra
નિયર
View Map

Services

cash, credit card
Rental: નો
Repairs & Services: યેસ
Sales: યેસ
Segment: કમર્શલ, કોર્પોરેટ, રેજિડેન્શલ
Credit Cards Accepted: નો
Products: એક્સેસ કંટ્રોલ, અલાર્મ્સ, અટેંડેન્સ મેનેજમેંટ, બિય્મેટ્રિક અટેંડેન્સ સિસટમ, ક્સ્ટ્વ, વિડિયો ફોન્સ

Photos

Business Description

Shriya Technology (ST) is one of the reliable names offering wide array of products in the field of electronic security systems . Our wide array includes CCTV systems, access control systems, finger print access control systems, door phone system, door buttons, intruder alarm systems, P.A. Systems, building automation and fire control systems. These products are robustly constructed using the most advanced technology available in the market. We are able to retain our supremacy through constant innovation, pro-active marketing and prompt after-sales service. Apart from that our area of specialization lies in Consultation Services: We offer beneficiary consultation services regarding all types of security solution systems.

Write Review

You might also like

Security Systems & Devices Dealers nearby શ્રિયા ટેક્નોલજી

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.