ક્રોક્સ

Footwear Shops
 02240040727
હાઇ સ્ટ્રીટ ફોનિક્સ, 18-બી, સ્ક્ય્ઝોને, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, 462, સેનાપતી બપત મર્ગ, લોવર પરેલ, મુંબઈ - 400013, Maharashtra
ઇન હાઇ સ્ટ્રીટ ફોનિક્સ
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: નો
Type: કેજુઅલ
Brands: ક્રોક્સ

Other Branches of Crocs

In Oberoi Mall
Goregaon East, Mumbai
Beside Rangular Store
Khar West, Mumbai

Write Review

User Reviews

Dearest One, I am Miss Meredith, the only daughter of the late Mr. Gibbs Duncan . My father was a very wealthy merchant of cocoa in Abidjan; the economic capital of Ivory Coast, and my father was poisoned to death by his business associates in one of his business trips In November 13, 2017. And my mother died when I was a baby and since then my father took me so special. Before the death of my father in November 2017 in a hospital in Abidjan, and before die he secretly called me on his side of the bed and told me that he has the sum of 7.5 million Dollars. SD ($7,500,000) he left in one Bank in Lomé Togo that he used my name as his only daughter to the next of kin in deposit money. He also explained to me that it was because of this we ... View More

You might also like

People who viewed ક્રોક્સ also viewed