હાઈ ટેક Owner Verified Listing

Home Appliance Repair
 09221572017
શોપ નંબર 2સપના અપાર્ટમેંટ, રેલ્વે સ્ટેશન, નેરુલ-વેસ્ટ નવીમુંબઈ, Maharashtra
ઓપોજિટ ગુરૂદેવ એન.એક્સ. હોટલ, નિયર સ્વામી સમર્થ મન્દિર
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: નો
Appliance: એ.સી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Authorized Repair Services Of: ઓનિડા, બ્લૂ સ્ટાર, કેરિયર મિડિયા, લોયડ, એલ.જી., સેમસંગ, વિડિઓકોન, ગોડરેજ, હિટાચિ, ઓ જેનરલ, કિનસ્ટેર

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Vashi Sanpada Vasai Road Nerul East
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.