કનિકા

મારદી (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
Cast: શરદ પોંક્ષે , સમીત શેવલે , ચૈત્રાલી ગુપ્તે , કમલાકર સાત્પુતે , આનંદ કારેકર , ફાલ્ગુનિ રજની
Released on:
Genre: દ્રિલેર, હૌરર
Director: સંદીપ મનોહર, પુશ્કર મનોહર
કનિકા, મારદી movie showtimes in Bangalore

કનિકા Movie Review

The revenge story of ghost directed by Pushkar Manohar, wonderful Performances from Sharad Ponkshe and Smita Shewale. The film thrills and scars audience in theaters with twisted scenes. ...

Read More

Show Timings of the Movie કનિકા on Apr 19, 2024

Write your review for કનિકા Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres