મીંટ

Coffee Shop
4.0
Address of the listing રેસ કોર્સ રોડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, ઇન્ડિયન, ઇટાલિયન, લેબેનેસ

જૈકસ

Restaurant
3.0
Address of the listing ફ્રેઝર ટાઉન, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, એરેબિય્ન, લેબેનેસ, નન-વેજ
3.5
Address of the listing કોરમંગલા 5ટી.એચ. બ્લોક, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, ચિલ્ડ્રેન્સ પ્લે એરિયા,ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન
2.0
Address of the listing બ્રિગેડ રોડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, આઉટડોર સેટિંગ, નો, કોંટિનેંટલ, યૂરોપિયન
1.0
Address of the listing વાઇટફીલ્ડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, લેબેનેસ, મલ્ટી-કૂસિન, નન-વેજ
Address of the listing લાવેલ રોડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ગ્રિલ, લેબેનેસ, મિક્સકેન
Address of the listing મુન્નેકોલ્લલુ, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, વાઇ-ફી જોન, યેસ, ઇન્ડિયન, કેબબ્સ, લેબેનેસ
4.5
Address of the listing વિટ્ટલ મલ્લ્યા રોડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, આઉટડોર સેટિંગ, યેસ, ગ્રીક, ઇટાલિયન, લેબેનેસ
3.5
Address of the listing ફ્રેઝર ટાઉન,
Services provided by the listing યેસ, આઉટડોર સેટિંગ, - જોન, નો, , લેબેનેસ
5.0
Address of the listing કોરમંગલા 5ટી.એચ. બ્લોક, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, લેબેનેસ, મિક્સકેન, નન-વેજ
3.0
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, આઉટડોર સેટિંગ,ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન, નો

જૈકસ

Restaurant
Address of the listing કમ્મના હલ્લી, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, લેબેનેસ, મલ્ટી-કૂસિન, નન-વેજ
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, ઇન્ડિયન, ઇટાલિયન, લેબેનેસ
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, લેબેનેસ, નન-વેજ, યેસ
Address of the listing કોડી હલ્લી, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, યેસ, એરેબિય્ન, લેબેનેસ, નન-વેજ
Address of the listing જે.પી નગર 5ટી.એચ. ફેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ઇટાલિયન, લેબેનેસ, નન-વેજ
Address of the listing યેશ્વઁથ્પુર, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, આઉટડોર સેટિંગ, વાઇ-ફી જોન, યેસ, ગ્રીક
Address of the listing એચ.એસ.આર. લેઆઉટ, બૈંગલોર
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing વાઇટફીલ્ડ, બૈંગલોર
Services provided by the listing Online Services
1.0
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing આઉટડોર સેટિંગ, ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન, યેસ, નો

You might also like