> > Vaidya Diagnostics Private Limited

वैद्य डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

लैब्स व डायग्नोस्टिक केंद्र
 08322314463
62, धवलीमल, पोन्दा, गोवा - 403401
नियर सत्यनरायण टेम्पल

सेवाएँ

X-Ray: येस
Blood Tests: येस
Scan: नो

समीक्षा लिखें

You might also like