ಬರೀಸ್ತಾ

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
ಅಭಿಜೀತ್ ವಿ, ಮೀಠಕಲಿ, ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಮೆಯೋರ್ಸ್ ಬಂಗ್‌ಲೋ, ಅಲಿಸ್ ಬ್ರಿಜ್‌, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ - 380006, Gujarat
ನಿಯರ್‌ ಲಾ ಗಾರ್ಡೆನ್‌
View Map
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Opposite Drive-In Cinema
Drive In Road, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬರೀಸ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Lal Darwaja Mirzapur Ambawadi Salapas Road

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.