> > Plumbtech Water Solutions

ಪ್ಲುಮ್ಬ್ತೆಚ್ ವಾಟರ್ ಸೋಲ್ಯೂಶನ್ಸ್

ಪ್ಲಂಬರ್
 09945789587
2, ಚಂದನಾ ನಿಲಯ, 3ಆರ್.ಡಿ. ಕ್ರಾಸ್‌, ವೆಂಕಟೆಶ್ವಾರಾ ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಅಬ್ಬೀಗೆರೆ ಮೆನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560090, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಜಲಾಹಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Services: ಜೆನರಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ರಿಪೆಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಡ್ ಶಾವರ್ ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಸಿಂಕ್ ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ