ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್

ಹೋಂ ಉಪಕರಣ ರಿಪೇರಿ
 08040937626, 08040937625
 07829294522, 09742924111
323, 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, 12ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೈನ್, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560034, Karnataka
ನಿಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯವ್ ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash
Repairs & Services: Yes
Credit Cards Accepted: No
Appliance: Chimney, Hobs, Water Purifier
Type: Commercial, Domestic
Sales: No
Termite Control: Bees, Drain Fly, Ladybugs, Moths, Wasps & Yellow Jackets
Brands: Kent RO, RO Water Purifier Dealers
Equipments: Fly Catcher Machine, Mosquito Nets, Mosquito Meshes
Rodent Control: Gophers, Groundhogs, Mice, Rats, Snake
Pest Control Services: Biological Pest Control, Carpet Treatment, Disinfestation Control, Fumigation, Marine Pest Control, Sterilization
Services: Fumigation, Gel Treatment, Pest Treatment, Termite Treatment
Authorized Repair Services Of: Aqua, LG, Faber, Glen, Kent RO, Aqua Guard, Dolphin, Aqua Grand
Bird Management: Crow, Pigeon, Starlings, Woodpecker
Products: Bird & Squirrel Trap, Bird Proofing Solutions, Electric Flying Insect Catcher, Electric Flying Insect Killer, Insect Protect Nuts, Mosquito Nets, Sterilant Gases, Sterilizers & Sterilizer Equipments, Thermal Foggers
General Pest Management: Ants, Bed Bug Management, Beetles, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Flea, Flies, Millipedes, Mosquitoes, Roaches, Scorpion, Silverfish, Snails & Slugs, Spider, Water bugs, Wood Borer Management

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Excellent Service.
I have done Chimney & Hob Service and the service was Excellent, as they are quite professional and resonalble rates.

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Shanthi Nagar Bellandur Agaram Bommana Halli