ಹ್ಯಾಲೋ ಕಿಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 09945880195
876/5, 14ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560038, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋಕುಲ್ ಕುತೀರಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ಯೆಸ್
Play School: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ