ಕಂಗಾರೂ ಕಿಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 08025200039,
 09972387501
51, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್‌, 9ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೆಂನ್, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ನ್ಯೂ ಟಿಪ್ಪಸಂದ್ರಾ, ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560075, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಆಫಿಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ನೋ
Play School: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road