ಪ್ಲೆನೆಟ್ ಕಿಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 08032550440,
 09880199220
250, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೈನ್, 80 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560038, Karnataka
ಬಿಹೈಂಡ್ ಚಿಂಮಯ ಮಿಶನ್ ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ಯೆಸ್
Play School: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road