ಪಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೀದಜ್ ಕೆಯರ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 08025212299,
 09986595995, 09845923355
3021, 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, 12ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬಿ ಮೈನ್, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560038, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಫೆ ಕಾಫೀ ದೆ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ಯೆಸ್
Play School: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road