ಐನೊಕ್ಸ್

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
 08026590300
ಬೈಂಗಲೋರ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್-2, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫ್ಲೋರ್, 45ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560078, Karnataka
ಇನ್ ಬೈಂಗಲೋರ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್-2
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road