ಮಾರುತಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್

ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಕರು
 08025450784, 08025424449
 09880532156, 09900211350
311, 10ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೈನ್, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560043, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋರಮಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಕಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್, ಆರ್.ಎ.ಕೆ.
Type: ಟೈಲ್ಸ್
Iron/Steel: ನೋ
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card
Parryware: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಕ್ಲಾಜೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಂಕ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಪಂಪ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸೋಪ್ ಟ್ರೆ, ಟಾಪ್ಸ್, ಟಾಯ್‌ಲೆಟ್ ಪೆಪರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವ್ಯಾನಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಜೆಟ್
Jaquar: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಟಾಪ್ಸ್
Cera: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಕ್ಲಾಜೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಹೈಲೈಟರ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಟಾಪ್ಸ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವೀತ್ರೀಫೀಯೇದ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಜೆಟ್
Hindware: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಬೀದೆತ್ಸ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಕ್ಲಾಜೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸಿಂಕ್ಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ರೂಮ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಜೆಟ್
American Standard: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಕಿಟ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸೋಪ್ ಡಿಶ್, ಟಾಯ್‌ಲೆಟ್ಸ್, ಟಾವಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವ್ಯಾನಟೀಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ