> > Queensway Park

ಕೆನ್ಸ್ವೆ ಪಾರ್ಕ್ Owner Verified Listing

ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
 09741840002, 09845138060
2/1, ವಿ.ಡಿ.ಎಮ್. ಲೆಕ್‌ವ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೆನಸಿಂಗಟನ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560042, Karnataka
ನಿಯರ್ ಉಲ್ಸೂರ್ ಲೆಕ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Type: ಬಜಟ್, ಲಗ್ಜರಿ
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card
Tariff Range: ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಪೀಸ್ 2001 ಎಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 3000

ಫೋಟೋಗಳು

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town St. John's Road Infantry Road Austin Town
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.