> > Cup O Joe

ಕಪ್ ಒ ಜೋ

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
 07760902430, 09972252500
483/1-ಎ, ಕ್ರಾಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560095, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಟೆಮ್ಪಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar