> > The Mine

ದ್ ಮಿನ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08040443636
ದೆ ಸೋಲಿಟೆಯರ್ ಹೋಟಲ್‌, 3, ಕುಮಾರಾ ಕೃಪಾ ರೋಡ್, ಮಾಧವ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಸೋಲಿಟೆಯರ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Parking: ಫ್ರೀ
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಡಿ.ಜೆ.
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

its one off the best night club in banglore...

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahadevapura Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road