ಇಯರ್ ಮೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08023343418,
4/3, 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಅಂಡ್‌ 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರಾಸ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಮಲ್ಲೆಸ್ವರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560003, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ದೆವಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಶಾಪ್‌
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ನೋ
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 2 KMs
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ನೋ
Cuisine: ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Home Delivery Call: 23343418
Veg/Non-Veg: ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ನೋ
AC,Non AC: ನನ್ ಎ.ಸಿ.
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Iyer Mess: Home-made Iyer food draws the crowds and keeps customers loyal and steady. The Iyer Mess is simplicity itself run by a family out of a small house, they cover a fulfilling lunch and dinner service, dished out on clean banana leaves. You get rice, two dry side dishes, sambhar, rasam, curds, pickle and applam. The gentleman who runs the service is Maama, or uncle, and queries about the cook generate a similar response Maami is in charge. The meals are astoundingly cheap, and more than value for money.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

<a href="https://papershreddingevents.info/">paper shredding</a> is a crucial step in protecting sensitive information from falling into the wrong hands. Utilizing specialized machines, paper is cut into small, unreadable pieces, ensuring confidentiality. This process is particularly important for documents containing personal data, financial records, or proprietary information. Besides safeguarding privacy, shredding also promotes responsible waste management as shredded paper can be recycled into new products. Many businesses offer shredding services for a fee, while some municipalities host free shredding events for residents. Whether at home or the office, regular shredding helps prevent identity theft and ensures data security, promoti ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Paper shredding is a crucial step in protecting sensitive information from falling into the wrong hands. Utilizing specialized machines, paper is cut into small, unreadable pieces, ensuring confidentiality. This process is particularly important for documents containing personal data, financial records, or proprietary information. Besides safeguarding privacy, shredding also promotes responsible waste management as shredded paper can be recycled into new products. Many businesses offer shredding services for a fee, while some municipalities host free shredding events for residents. Whether at home or the office, regular shredding helps prevent identity theft and ensures data security, promoting peace of mind in an increasingly digital world ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Simple and awesome food Tamil style
Iyer Mess was located in an old house near 7th Cross Malleswaram around 2002-03. My then-fiance-now-husband and I frequented it almost every Sunday afternoon, for the Sunday special menu included majjige huli, paruppu and payasa in addition to the usual fare. This was the one meal that somewhat tended towards Amma's cooking, and to us was way better than any other meal money could buy in town. Our work made us move to Hyderabad in 2003. But I travelled to Bangalore often, and had a chance evening free on one of my visits in 2008. I decided to relive old times by dining at Iyer Mess. But Malleswaram was a much changed place by then, and the unassuming building that housed the Mess had been replaced by a multistoried structure. Disappointed ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahadevapura Gandhi Nagar Balepet Vijaya Nagar
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.