ಎರೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08025228307
 09845069094
368, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಮುರುಗೇಶ್ ಪಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560017, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಸಮ್ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ನ್ವತೀವೆ ಸಲುಶನ್ಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Products: ಹೋಮ್ ಅನ್ಟೆರ್ಟೆಂಮೆನ್ಟ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Philips: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್
Consumer Durables: ನೋ
Services: ನೋ
Toshiba: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ರಿಕೋರ್ಡರ್
Panasonic: ಕ್ಯಾಮ್ಕೋರ್ಡೆರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸಟಮ್
Sony: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಡಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಿಸಟಮ್
Samsung: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮಲ್ಟಿ-ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್
LG: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸಟಮ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 2nd Stage Indira Nagar 1st Stage HAL Airport Road Whitefield