> > Bang

ಬೆಂಗ್

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
 08049148000
ದೆ ರಿಟ್ಜ್-ಕಾರ್ಲಟನ್ ಹೋಟಲ್‌, 99, 15ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫ್ಲೋರ್‌, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560025, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ರಿಟ್ಜ್-ಕಾರ್ಲಟನ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Entry: ಅಂಟ್ರಿ ಫೀ
Stags Allowed: ನೋ
Stags Allowed: ನೋ
Parking: ವಾಲೆಟ್
Entry: ಫೀ
Parking: ವಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
Amenities: ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್, ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Hi sir I am looking for jobs plz do you call me my number is 8904717547
Entry fees

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Infantry Road Vivek Nagar Austin Town