> > Restro Bar

ರೆಸ್ತ್ರೋ ಬಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08043484348
ದೆ ಪ್ರೈಡ್ ಹೋಟಲ್‌, 93, ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560025, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಪ್ರೈಡ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
cash, credit card
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Parking: ಫ್ರೀ
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Valet Parking: ಯೆಸ್
Cuisine: ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಲಾಊಂಜ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್
Entry: ಫೀ
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar