ಮೋಹ್ಕಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 09839424107
1553/37, ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌, ಲುಧಿಯಾಣಾ - 230135
ನಿಯರ್‌ ಲುಧಿಯಾಣಾ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card
Brands: ಅಯರ್‌ಟೆಲ್ ಡಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್., ಬಿಗ್ ಟಿ.ವಿ. ಡಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್., ಡಿಶ್ ಟಿ.ವಿ., ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಡಿ2ಹೆಚ್, ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ