ಜೆ.ಎಮ್. ಲ್ಯಾಬ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 015212527528
4, ಲೈನ್‌ ಚೌರಸಿಯಾ, ಅಮರ್‌ ಸಿಂಘ್‌ ಪುರಾ, ಬಿಕನೆರ್‌ - 334001
ನಿಯರ್‌ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ನೋ
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Sadul Colony Bikaner-GPO Phar Bazaar KEM Road