ಮೋಡರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್-ರೆ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 015212526855
85-ಸಿ, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌ - 334001
ನಿಯರ್‌ ಮನೀಶಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ನೋ
Scan: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Bikaner-GPO Bada Bazaar Phar Bazaar KEM Road