ಸ್ಕೈ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 015215130450
4-ಜೆ.ಎನ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌ - 334001
ನಿಯರ್‌ ಸೆಲ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Bikaner-GPO Bada Bazaar Phar Bazaar KEM Road