> > Dr. Sudhakar Biswal

ಡಾಕ್ಟರ್. ಸುಧಾಕರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್

ಡಾಕ್ಟರ್
 6712494708
38, ಮಾ ತರಾನಿ ಭವನ್‌, ಚರ್ಬಟಿಯಾ ಬಜಾರ್‌, ಚರೀಬತಿಯಾ - 754028
ನಿಯರ್‌ ದುರ್ಗಾ ಮನ್ದಿರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Specialization: ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like