> > Catalyst Placement Services

ಕ್ಯಾಟ್ಯಾಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಕೆಮೆನ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ
 04442144555, 04442147827
334, 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫ್ಲೋರ್‌, ಫೌಂಟೆನ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಪಂಥೀಯೋಂ ರೋಡ್‌, ಅಗ್ಮೋರೆ, ಚೆನ್ನಯಿ - 600008, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಅಗ್ಮೋರೆ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್

ಸೇವೆಗಳು

Services: ಇಟ್, ನನ್ ಇಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

I think they should mention on what basis they work on and clearly mention their terms. Its a waste of time contacting these guys. Cant believe the person behind the phone was so rude. They should mention in the services provided curtosey is something which you cannot accept from them.

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mogapper West Choolai T.Nagar Aminjikarai