> > Doctors Pharmacy

ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಸಿ

ಫಾರ್ಮಸಿ
 04428464429
 09543712216
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏವೆನ್ಯೂ, ಎಸ್.ಎಲ್.-29, ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್‌-1, ರೋಯಾಪೆಟ್ಟಾಹ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600017, Tamil Nadu
ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏವೆನ್ಯೂ

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
24 Hours: ನೋ
Home Delivery Radius: 5 ಕೆ.ಎಮ್.
Credit Cards Accepted: ನೋ
Home Delivery: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mandaveli Adyar T.Nagar Alwarpet