ಐ360

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 01140656600,
ಎ-1/171, ಜನಕ್ ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ - 110068
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Courses Offered: ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟಿಲ್‌ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place