> > Hi Tech Institute Of Mobile Technology

ಹೈ ಟೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್ ಆಫ್ ಮೋಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
 09891478232
140, ಮಾಲ್ ರೋಡ್‌, ಕೀಂಗ್ಸ್ವೆ ಕ್ಯಾಮ್ಪ್‌, ದಿಲ್ಲಿ - 110007
ನಿಯರ್‌ ಸಮ್ರಾಟ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Professional Courses: ಮೋಬೈಲ್ ರಿಪೆಯರ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Sadar Bazaar Paharganj Lal Kuan Darya Ganj