ಅಕೀಕೋ ಕಾಲನೇಟ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 01242223600
 09868517016
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್.-25, ಓಲ್ಡ್‌ ದಿಲ್ಲಿ ರೋಡ್‌, ಸೆಕ್ಟರ್‌ 14 - ಗುಡಗಾಂವ್‌, ಗುಡಗಾಂವ್‌ - 122001, Haryana
ನಿಯರ್‌ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Courses Offered: ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟಿಲ್‌ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

South City 1 Connaught Place Palam G B Road