> > Dharamshala Zonal Hospital Blood Bank

ಧರಮಶಾಲಾ ಜೋನ೅ಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
 1892227595
 09418137766
ಜೋನ೅ಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌, ಧರಮಶಾಲಾ, ಧರಮಸಾಲಾ, ಧರಮಸಾಲಾ - 176215

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ