> > Ashwini Pathology Centre

ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08322252320
ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಚೈಮ್ಬರ್ಸ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಫೆರಾ ಬೆಕ್ಷಾ, ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ - 403507
ನಿಯರ್‌ ಮಪೂಸಾ ಪೋಲಿಸ್‌ ಸ್ಟೆಶನ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ನೋ
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like