ಬೋಥ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೆರ್

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 02421221946
ಜಮ್ಖೆದ್ ಮೆಯಿನ್ ಬಜಾರ್‌, ಬೀಡ್ ರೋಡ್‌, ಜಮ್ಖೆದ್ - 413201
ನಿಯರ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ