ಕೀದ್ದೀಯೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್
 03324226969
 09836836836, 09433368762
ಪಿ-17-114/ಎ, ಸಿ.ಐ.ಟಿ. ಸ್ಕಿಮ್‌, ಲೆಕ್‌ ಗಾರ್ಡೆನ್ಸ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700045, West Bengal
ನಿಯರ್‌ ಲೆಕ್‌ ಗಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಸುಪರಮಾರ್ಕೆಟ್

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Play School: ಯೆಸ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jodhpur Park New Alipore Alipore Lake Market