ಹ್ಯಾಲೋ ಕಿಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 09483514524, 09448414524
8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರಾಸ್‌, ವಿ.ವಿ. ನಗರ್‌, ಕಲ್ಲಹಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯಾ - 571401
ನಿಯರ್‌ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ.

ಸೇವೆಗಳು

Day Care Centre: ನೋ
Play School: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jain Street Subhash Nagar RP Road Holalu