> > Garden Cafe Coffee Shop

ಗಾರ್ಡನ್ ಕೆಫೆ ಕಾಫೀ ಶಾಪ್

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
 09945815566, 09902000153
ರಾಯಲ್‌ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬ್ರಿನ್ದಾವನ್ ಗಾರ್ಡೆನ್‌, ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಜಾ ಸಾಗರ್‌, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ರೋಡ್‌, ಮಂಡ್ಯಾ - 571607
ಇನ್ ರಾಯಲ್‌ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬ್ರಿನ್ದಾವನ್ ಗಾರ್ಡೆನ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ