> > Siddhi Vinayaka Industries

ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್

B2B-ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು
 09223327707
2, ವ್ರೀಜೀಯನಿ ಭವನ್‌, ರಾಮದಾಸ್ ಚಾಲ್‌, ಮೆಯಿನ್ ಕಾರ್ಟರ್ ರೋಡ್‌, ಬೋರಿವಲಿ ಈಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400066, Maharashtra
ನಿಯರ್‌ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Garment - ಕಿಡ್ಸ್ ಗಾರಮೆಂಟ್ ,  Garment - ಮೆನ್ ಗಾರಮೆಂಟ್ ,  Garment - ಡೀಲರ್ ,  Garment - ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬಟೋರ್ ,  Garment - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Garment - ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ,  Garment - ರೆಟೆಲೆರ್ ,  Garment - ಸಪ್ಲೀರ್ ,  Garment - ಹುಲೆಸ್ಯಾಲೆರ್
Business:
ಹ್ಯಾಂಕರ್‌ಚೀಫ್, ಕಾಟನ್ ಬಡ್ ಶೀಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಮ್ಯಾಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ, ಸಾಡ಼ಿಸ್
Products: ಡ್ರೆಸ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ್, ಲೆಹೆಂಗಾ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Types: ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸೆಸ್, ಬಡ್ ಶೀಟ್, ಬಡ್ ಕವರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder Vasai Road Malad West Vile Parle West