> > Shoppers Stop

ಶಾಪರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್
 02241592777, 02241592700
ನಿರ್ಮಲ್ ಲೈಫಸ್ಟೈಲ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಮರ್ಗ್‌, ಮುಲುಂಡ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400080, Maharashtra
ನಿಯರ್‌ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಸಿನೆಮಾ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Inner Wear: ಯೆಸ್
Repairs: ನೋ
Uniforms: ನೋ
Clocks: ಯೆಸ್
Products Other: ಎನ್/ಎ
Consumer Durables: ನೋ
Eco-Friendly Because: ಎನ್/ಎ
Stones: ಪ್ರೆಶಿಯಸ್
Brands: ಎನ್/ಎ
Home Delivery: ನೋ
Woolen Clothes: ನೋ
Services: ನೋ
Eco-Friendly: ನೋ
Stone Art: ಎನ್/ಎ
Products: ಕಿಚೆನ್ ಏಪ್ಲಿಯಂಕ್
Eco-Friendly: ನೋ
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Eco-Friendly Because: ಎನ್/ಎ
Eco-Friendly: ನೋ
Repairs & Services: ನೋ
Repairs: ನೋ
Leather: ನೋ
Eco-Friendly Because: ಎನ್/ಎ
Products: ಸನ್ ಗ್ಲಾಸೆಸ್
Eye Testing: ನೋ
Eco-Friendly: ನೋ
Boutique: ನೋ
Eco-Friendly Because: ಎನ್/ಎ
Videocon: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Type Of Jewellery: ಆರ್ಟಿಫಿಶಲ್, ಡಾಯಮಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲೈಟಿನಮ್
Butterfly: ಕುಕ್‌ವೆಯರ್ ಸೆಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Sony: ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಿಸಟಮ್ ಆಕ್ಸ್‌ರೈಸ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Panasonic: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸಟಮ್, ಜೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Philips: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸಟಮ್, ಜೂಸರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Prestige: ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಜೂಸರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Gender: ಬಾಯ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್, ವೂಮೆನ್ಸ್
Types: ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, ಕರ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸೆಸ್
Products: ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ವೆಜ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೆಂಡ್, ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾಟ್, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆರ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸೆಸ್, ಪಿಲೋ ಕವರ್ಸ್, ಬಡ್ ಕವರ್ಸ್, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್
Godrej: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Accessories: ಕಫ್ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಕರ್ಚೀಫ್ಸ್, ಲೆದರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್, ನೆಕ್ ಟೈಸ್, ಶಾವ್ಲ್ಸ್, ಸಕ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್ಸ್
Toshiba: ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Type: ಕ್ಯಾಜುಯಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಮಟರ್ನಿಟಿ ವೆರ್, ಪಾರ್ಟಿವಿಯರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್
Brands: ಪೋಲ್ಯಾರೋಯಿಡ್, ಪುಶ್ ಎಂಡ್ ಶವ್, ಎಸ್.ಎಸ್., ರೆ-ಬೆನ್
Whirlpool: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Samsung: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Designer/Label: ಅಸ್ಮಿ, ಅಸ್ಪೆನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಡಿ.ಐ.ಟಿ.ಐ., ಗೀಲಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್, ವಿಯ್ಲಾ
Usha Lexus: ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್, ಜೂಸರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Brands: ಪೋಲಿಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಸಿಟಿಜನ್, ಡಿ.ಕೆ.ಎನ್.ವೈ., ಅಸ್ಪೀರೀತ್, ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ರಾಕ್, ಫ್ಕಕ್, ಫಾಸೀಲ್, ಗೀಯೋರ್ದನೋ, ಹಗೋ ಬಾಸ್, ಕೆನನೇಥ್ ಕೋಲ್, ಮೀಸಕಿ ಪರ್ಲ್ಸ್, ಪಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ಡಿನ್, ಟಿಮೆಕ್ಸ್, ಟೈಟೆನ್, ಟಮಿ ಹೀಲ್ಫೀಗೆರ್
Brands: ಮೆಬಿಲೀನ್, ಚ್ಯಾಮ್ಬರ್, ರೆವ್‌ಲೋನ್, ಗಿವೆನ್‌ಕಿ, ಏಬ್ಸೋಲ್ಯೂಟಲಿ, ರೀಬೋಕ್, ದವೀದೋಫ್ಫ್, ಕ್ಯಾಲ್ವಿ, ರಾಲ್ಫ್ ಲಾರೆನ್, ಬಿ.ಎಲ್.ವಿ., ಕಿನ್2ಯು, ಫೆರ್ರಗಮೋ, ಬ್ವ್ಲ್ಗರಿ, ನಾಟಿಕಾ, ಡಿ.ಎನ್.ಕೆ.ವೈ.
Brands: ಅಮನಟ್, ಬಿವಿಚ್, ಐ ಜೀನ್ಸ್ ವೆರ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌ ಟೆರೆನ್, ಇಂಫಿನಿಟಿ, ಇನ್‌ಸೆನ್ಸ್, ಕಶೀಶ್, ಮ್ಯಾರಿಯೋ ಜೆಗ್ನೋತಿ, ಸ್ಯಾನಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್, ಉತ್ಸವ್
Products: ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರೆವಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್
Onida: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Shopper's Stop: "One of the first shopping mall like destinations to open up in Mumbai, Shoppers Stop seems to have survived the opening of gigantic malls and luxury boutiques in Mumbai by constantly renovating and reinventing. Shoppaholics can rarely get bored when there is so much to see and do. You indulge in coffee and conversation at Brio or go read and research at Crossword or better still go shopping for shoes, clothes, bags the works! And with major brands like Wills, Van Heusen, Allen Solly, and W for women, Catwalk shoes, Puma all available under one roof, Shopper Stop seems to have a complete package to please its customer. New entrants at Shoppers Stop include the Mother care section with mother and baby accessories, pregnancy c ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Other Branches of Shoppers Stop

Near Citi Bank
Andheri West, Mumbai
Near Movie Time Theatre
Bandra West, Mumbai
Near Mc Donalds
Chembur West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
In Nirmal Life Style Mall
Mulund West, Mumbai
Near Railway Station
Vashi, Mumbai
In Dynamix Mall
Vile Parle West, Mumbai

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Bhandup East Bhandup Mira Road Thane West