> > Dr. Paramjit Bhanot

ಡಾಕ್ಟರ್. ಪರಮಜೀತ್ ಭನೋತ್

ಡಾಕ್ಟರ್
 1762273699
ಧರಮ್ಗರಹ್, ಲಾಲರು, ರಾಜಪುರಾ - 140501
ನಿಯರ್‌ ಆತಾ ಚಕ್ಕಿ ಫ್ಲೌರ್ ಮಿಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Specialization: ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್
Clinic: ಜೆ ಶ್ರಿ ರೆಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Dera Bassi