ಎನ್ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
 07412403050
 09893424778
23/2, ಮೆಂನ್ ಹತ್ ರೋಡ್‌, ರತಲಾಮ್, ರತಲಾಮ್ - 457001
ನಿಯರ್‌ ರತಲಾಮ್ ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Used Laptops: ನೋ
Brands: ಸನಿ, ಡೆಲ್, ಹೆಚ್.ಪಿ., ಅಕರ್
Brands: ಅಕರ್ , ಡೆಲ್ , ಹೆಚ್.ಪಿ. , ಲೆನೋವೋ , ಸನಿ , ಟೋಶಿಬಾ
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡೆಟಾ ರಿಕವರಿ, ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Products: ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಮೋಡೆಮ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ