ಎಮ್.ಎನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಪವನಪುರಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಸ್ಬಾಮಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಮೋಡರ್ನ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ
Address of the listing ಕೆಮ್ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines

ಆಕಾಶ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಲಲ್ಗರಹ್ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ರೋಗ್ ನಿದಾನ್ ಲಬ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಅಮ್ಬೆದ್ಕರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಜೆ.ಎಮ್. ಲ್ಯಾಬ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಅಮರ್‌ ಸಿಂಘ್‌ ಪುರಾ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಸುಗ್ನೀದೆವಿ ಜಸರಾಜ್ ಬೈದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಗುಜ್ಜರ್ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಕೋ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಭಾರ್ಗವ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಗಂಗಾ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಆದರ್ಶ್‌ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಕಛವಾ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಎಂಡ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ಕಾಸ್ವಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ & ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಪಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಸ್ಕೈ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ರೆಲವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಲಲ್ಗರಹ್ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್
Address of the listing ಗಂಗಶಹರ್ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಪಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಅಮ್ಬೆದ್ಕರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಲಬ್ & ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಬಿಕನೆರ್‌-ಜಿ.ಪಿ.ಒ., ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ತನವೀರ್ ಮಲವತ್ ಲಬ್ & ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಮೋಡರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್-ರೆ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಗಟ್ಟಾನಿ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

You might also like