ಧುಮೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಪ್ಯಾನಜಿಮ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಶುಶೃಶಲೆಯಾ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಮುರ್ಗಯೋಂ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಲುಜ್ ಲಬ್ ಎಂಡ್ ಅಲಿಜಾ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಹೆಲ್ಥ್ ಕೆಯರ್ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
5.0
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಮೆಡಿಕೆರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಸೆಂಟರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಅಮೆಯ್ ಅಕ್ಸರೆ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
4.0
Address of the listing ಪೋಂಡಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಸೀದದ್ಸ್ ಪ್ಯಾದೋಲೋಗಿಕ್ಯಾಲ್ ಲಬರೋತೋರಿ

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಮಿಕ್ರೋಲ್ಯಾಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಮಪೂಸಾ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್
4.0
Address of the listing ಪೋರ್ವೋರೀಮ್, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ನೋ, ಯೆಸ್

ಡಾಕ್ಟರ್. ದಲ್ವೀಸ್ ಇಮೆಜಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ

ಕಾರಿನೋ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಫತೋರ್ದಾ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ
4.0
Address of the listing ಅಂಜುನಾ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಓರ್ದೋಪೆಡಿಕ್ಸ್,ಓಫ್ದ್ಯಾಲ್ಮೋಲೋಗಿ,ಡೆನ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ
Address of the listing ಉಸ್ಗಯೋ ಅದ್ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿ,ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಓರ್ದೋಪೆಡಿಕ್,ಇ.ಎನ್.ಟಿ.
5.0
Address of the listing ಕೋರ್ಲಿಮ್ ಐ.ಇ. ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ, ಅರೋಲೋಗಿ, ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯೆಸ್
Address of the listing ಬೀಚೋಲೀಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಡೆಂಟಲ್,ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿ,ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಪಿಡಿಯ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Address of the listing ಮರ್ಗಯೋಂ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ, ಯೆಸ್
5.0
Address of the listing ಕಂಕೋಲಿಮ್ ಸೋ, ಗೋವಾ
Services provided by the listing ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ,ಕಾರ್ಡಿಯ್ಲೋಗಿ,ಅರೋಲೋಗಿ,ಇ.ಎನ್.ಟಿ.

You might also like