ಸತ್ಯ ಮಾ ದರ್ಶನ್ ಸೆವಾ ಸಂಥನ್

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ರಾಜುಲಿ, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಆರ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ಪುರಾನಿ ಜೆಲ್‌ ರೋಡ್‌, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಮಾ ಭಾವನಿ ಸೆವಾ ಸದನ್‌

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ನರ್ದೀಗಂಜ್ ರೋಡ್‌, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಮಿಲ್ಕಿ ಅವಮುಯಿನಸ್ ಸೆವಾ ಸಂಥನ್

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ನರ್ದೀಗಂಜ್ ರೋಡ್‌, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಜಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೆವಾ ಸದನ್‌

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ಅಂದರ್ ಬಜಾರ್‌, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಜನತಾ ಸೆವಾ ಸದನ್‌

ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
Address of the listing ಪಕೃಬರವನ್, ನವದಾ
Services provided by the listing Charitable Trust

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Nawada ನಲ್ಲಿ Old Age Home