ബരീസ്താ

Coffee Shop
 07940046886,
194/പീ, വിജയ് ക്രസ്‌ രോഡ്‌, ആര്.കേ. കോര്നര്‌, നവരംഗപുരാ, അഹ്മദാബാദ്‌ - 380015, Gujarat
അപോജിട്‌ മ്യൂനിസിപല്‌ മാര്കെട്‌
Editor's Note
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Opposite Drive-In Cinema
Drive In Road, Ahmedabad
Near Law Garden
Ellis Bridge, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad

Review

People who viewed ബരീസ്താ also viewed

സമീപകാല അപ് ഡേറ്റ്

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.