10 അകര്സ് മൾ

Shopping Mall
 07930282020,
രായപുര് കംകരീയാ , രായപുര്, അഹ്മദാബാദ്‌ - 380022, Gujarat
അപോജിട്‌ ആര്യ സമാജ്‌ മന്ദിര്‌

Services

Pubs: നോ
Parking: കവര്ഡ്
Restaurants: കോപറ്റി ഫൂഡ് കോര്ട്, മ്യാക് ഡോനാല്ഡ്സ്
Entertainment: സിറ്റി പല്സ് മല്ടിപ്ലെക്സ്, ഏഫ് 123 ഗെമിംഗ് സെംറ്റര്
Editor's Note
10 Acres Mall: 10 Acres is one of the largest shopping and entertainment mall in Gujarat, with a retail space of about 4,50,000 square feet. The mall has leading brands like Pantaloons, Big Bazaar, Mc Donalds, Dominos, Crossword, Archies, Planet M, Zodiac etc. It also has a multiplex theatre and activity areas for children too. It has a parking facility of more than 1000 cars.

Review

സമീപകാല അപ് ഡേറ്റ്

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.